نرم افزار مدیریت هوشمند توزیع

توزیع از پیچیده ترین مراحل فرایند لجستیک است و یارگر یک نرم افزار ماژولار مدیریت سهمیه و توضیع است که میتواند تمام بخش های عملیات فوق را به صورت جامع اجرا کند .

این نرم افزار هم اکنون جهت مدیریت سهمیه و توزیع نهاد های کشاورزی (کود) و نهاد های دامی توسط جهاد کشاورزی استان گلستان درحال استفاده است

174,000 کاربر و توزیع بیش از 163,000 تن نهاده

ارتباط با ما

مرکز نواوری پست،تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته استان گلستان