شتاب دهنده کربن

شتاب دهنده ی تخصصی فروش/توزیع/لجستیک

مزایای استقرار در شتابدهنده کربن

کارگاهای اموزشی

فضای کاری

سرمایه گزاران

دسترسی به جامعه فعالان

تامین نیاز های اولیه

خدمات مشاوره ای

مرکز نواوری پست،تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته استان گلستان